Spis Artykułów

Andrade L.M.,

Centrum handlowe jako paradygmatyczna figura dyskursu neokolonialnego. Rasizm i władza w Ameryce Łacińskiej, tłum. M. Musiał, 26-27/2011, s. 59-81.

Bakuła B.,

Polska i kolonialna przeszłość dzisiaj, 26-27/2011, s. 145-180.

 Angaut J.-Ch.,

Miejsce filozofii w mysli późnego Bakunina, 30-31/2013, s. 155-170.

Bakuła B.,

Polska i kolonialna przeszłośc dzisiaj, 26-27/2011, s. 145-180

Bakunin M.,

Katechizm rewolucyjny, 30-31/2013, s. 227-256.

Balibar E.,

Co to jest polityka praw człowieka?, tłum. J. Kochan, 19/2006, s. 43-70.

Europa: kryzys i kres?, tłum. A. Staroń 26-27/2011, s. 337-343.

Lenin a Gandhi, 18/2005, s. 7-18.

Rewizja Manifestu Komunistycznego, 39/2017, s. 11-40.

Banasiak B.,

Alternatywa myśli współczesnej: byt człowieka albo byt języka, 6/1995, s. 5-28.

De interpretatione. Deleuze versus Derrida, 13/2002, s. 97-138.

Hommage a Jacques Derrida (1930-2004), 17/2004, s. 7-14.

Monsieur Juliette - potwór, 12/2001, s. 41-64.

Sadyczna "encyklopedia", czyli "powiedzieć wszystko", 11/2000, s. 5-64.

Sny o potędze. Przyczynek do teorii nadczłowieka, 15/2003, s. 97-115.

Szibbolet-różnica bez różnicy (rec. książki J. Derridy Szibbolet dla Paula Celana), 14/2003, s. 362-366.

U źródeł empiryzmu Gillesa Deleuze`a – David Hume, 24-25/2010, s. 221-242.

Bandura A.,

Trichofilia - fetyszyzacja włosów w sztuce współczesnej w ujęciu estetycznym, 39/2017. s. 189-202.


Banaszkiewicz A.,

Lustro immanuela Kanta, 18/2005, s. 181-198.

Bandura A.,

Oczywistość nieoczywistości (rec. książki P. Martina Nieoczywistość sztuki), 19/2006, s. 272- 278.

Baranowski M.,

Je ne sius pas marxiste? Wspomnienie o Profesorze jacku Tittenbrunie, 40/2018, s. 13-18

Popperowska (pseudo)krytyka filozofii Marksa, 28/2012, s. 53-65.

Własność i społeczeństwo: wybrane aspekty socjologii Jacka Tittenbruna, 40/2018, s. 19-38.

Wokół welfare state economics Oskara Langego, 34/2015, s. 39-50.

Barański J.,

Figury potocznego oglądu sztuki, 14/2003, s. 281-296.

Ironia jako estetyczna herezja w "Doktorze Faustusie", 9/1998, s. 109-124.

Wstyd, Ja i Duch - antynomie ludzkiej tozsamości. Rozważania nad filozofia człowieka Zygmunta Krasińskiego, 38/2017, s.181-196.

Barbaras R.,

Dwuznaczność ciała. Merleau-Ponty między filozofią transcendentalną a ontologią życia, tłum. M. Szabat, 24-25/2010, s. 243-250.

Barszczewski J.,

Badiou, Eagleton, iżek - chrześcijaństwoo jako rewolucja, 30-31/2013, s. 275-288.

Bartosiak K.,

W sprawie zaangażowania intelektualistów - rzecz o Jean-Paulu Sartrze, 24-25/2010, s. 75- 98.

Baszczak B.,

Jean-Luc Nancy i polityczny wymiar praxis świata, 32/2014, s. 93-118.

Paul Ricoeur – ku metaforze żywej, 22-23/2009, s. 289-309.

Bataille G.,

Ofiarowanie, święto i zasady świata sakralnego, tłum. K. Matuszewski, 6/1995, s. 179-192.

Pojęcie wydatkowania, tłum. K. Matuszewski, 6/1995, s. 193-212.

Sade, tłum. B. Banasiak, 6/1995, s. 213-234.

Bator A.P.,

Językowe dzieło sztuki, 17/2004, s. 187-202.

Bednarek J.,

Marks autonomistów: poza XIX-wieczną episteme, 29/2013, s. 69-90.

Benjamin W., 

Dla ubogich zbieraczy, 40/2018, s.81-84.

Benisz H.,

Filozofia miłości w "Uczcie" Platona, 8/1997, s. 85-102.

Genealogia filozoficznego myślenia według Fryderyka Nietzschego, 10/2000, s. 99-125.

Meandry estetyki Kierkegaarda, 7/1996, s. 159-170.

O kulcie pracy i kryzysie sztuki. F. Nietzschego krytyka współczesnej kultury, gloryfikującej pracę zawodową (zarobkową) i deprecjonującej autentyczną (antyczną) sztukę, 15/2003, s. 129-144.

Prolegomena do greckiej idei wychowania obywatelskiego według Wernera Jaegera, 19/2006, s. 85-108.

Wieczne powroty (do) Nietzschego (rec. książki S. Łojka, Obrona Nietzschego. Rzecz o odpowiedzialności), 15/2003, s. 387-400.

Wstydliwy problem erotyzmu, 38/2017, s. 197-2016.

Życiowa mądrość Schopenhauera (rec. książki A. Schopenhauera Aforyzmy o mądrości życia), 10/2000, s. 249-158.

Bensaid, D.,

Resistance. Tezy oporu, 38/2017.

Bertrand M.,

Filozof i psychoanaliza, tłum. E. Kochan, 4/1993, s. 151-170.

Besler G.,

Presupozycja w ontologii P.F .Strawsona, 8/1997, s. 163-172.

Biłat A.,

Uwagi o języku i gramatyce. Szkic gramatyki formalnej, 3/1992, s. 101-110.

Bloch E.,

Wywiad z Ernstem Blochem, 1/1991, s. 145-154.

Błesznowski B.,

Deleuze/Foucault: Alians filozoficzny/alians polityczny, 24-25/2010, s. 35-56.

Bobako M.,

Komu służy polityka uznania? O multikulturalizmie Charlesa Taylora, 24-25/2010, s. 283- 300.

Bobako M., Grobelna D.,

Filozofia, kolonializm i „Minaret” który nie powstał, 26-27/2011, s. 13-17.

Płeć, rasa, seksualność w kolonialnych ekonomiach władzy, 26-27/2011, s. 83-112.

Bogusławski M.,

Stanisław Brzozowski - filozof XXI wieku (rec. książki P. Pieniążka Brzozowski. Wokół kultury: inspiracje nietzscheańskie) 19/2006, s. 253-264.

Borochow Dow Ber

Interesy klasowe a kwestia narodowa, 38/2017, s.23-54.

Borowoj A.

Antropodycea Michaiła Bakunina, 30-31/2013, s. 107-118.

Borowska E.,

Marksowska analiza formacji azjatyckiej i jej filozoficzne konsekwencje. Marks jako filozof transcendentalny, 6/1995, s. 51-66.

Boyér R.,

Powrót Kierkegaarda, tłum. K. Matuszewski, 7/1996, s. 145-158.

Branicki W.,

Człowiek, byt i logika (rec. książki H. Bienisza O człowieku i nie tylko... Impresje filozoficzne), 19/2006, s. 237-243.

Brejdak J.,

Człowiek kosmiczny (rec. książki J.H. Noty Max Scheler. Der Mensch und seine Philosophie), 9/1998, s. 223-226.

Philosophia crucis, 10/2000, s. 125-153.

Broda M.,

Chyba, że latem na placach..., 13/2002, s. 7-9.

Buchheim T.,

Zur Unterscheidung von negativer und positver Philosophie beim späten Schelling, 4/1993, s. 25- 40.

Budzan T.,

O tzw. maksymach konwersacyjnych, 9/1998, s. 197-206.

Burnecka M.,

Teoria Niklasa Luhmanna w systemie nauki. Obserwacje odniesień, 22-23/2009, s. 107-135.

Canguilhem G.,

Potworność i to, co potworne, 14/2003, s. 223-236.

Caputo John D.,

Heidegger i Derrida: zimna hermeneutyka, 12/2001, s. 185-216.

Chankowski St.,

Jak panujaca ideologia uniemozliwa przemiane społeczna, 41/2018, 107-142.

Chmielewski A.,

Liberalizm i jego wrogowie (rec. książki A. Szachaja Jednostka czy wspólnota? Spór liberałów z komunitarystami a "sprawa polska"), 12/2001, s. 351-359.

Prawa człowieka: relatywne czy uniwersalne? (recenzja książki B. Singera Pragmatism, Rights and Democracy), 11/2000, s. 262-266.

Relatywizm pitagorejski, 9/1998, s. 5-31.

Religia w oczach liberała (rec. książki S. Kruszyńskiej Benjamin Constant - filozof religii. Religia- Moralność - Wolność), 14/2003, s. 348-356.

Sfery sprawiedliwości, 10/2000, s. 23-49.

Choińska B.,

Podążanie za pragnieniem jako postulat etyczny psychoanalizy, 35/2016, s. 81-94.

Cholewa Ł.,

Nowe spojrzenie na zagadnienie informacji, 19/2006, s. 161-168.

Chudecka A.,

Człowiek, język i globalizacja (rec. książki A. Ponzio Individuo umano, linguaggi e globalizzazione nella filozofia di Adam Schaff), 14/2003, s. 384-388.

Nowoczesność w perspektywie estetyki filozoficznej (rec. książki B. Frydryczak Świat jako kolekcja. Próba analizy estetycznej natury nowoczesności), 19/2006, 265-268.

Cielecki P.,

Bunt metafizyczny jako reakcja na doświadczenie nicości w filozofii Alberta Camusa, 24- 25/2010, s. 147-168.

Ciereszko R.,

Koncepcja socjalizmu Zygmunta Baumana w XXI wiek?, 30-31/2013, s.343-352.

Coleman D.,

Baconowski model prawdopodobieństwa a Humowska teoria świadectw, tłum. B. Męczyński, 20-21/2007, s. 173-210.

Cyankiewicz M., 

Drugi brzeg Stanisława Wygodzkiego - od przekroczenia Rubikony po Exodus, 33/2014, s. 109-120.

Czakon T.,

Dogmatyzm i polityka, 9/1998, s. 125-137.

Czapnik S.,

Amerykański Światowid. Cztery oblicza komplemsu militarno-przemysłowo-medialnego, 38/2017, s. 115-138.Przyczynek do marksowskiej krytyki prywatnego automobilizmu, 35/2016, s. 209-230.

Krwawe widowisko. Wojna z terrorem w ujęciu ekonomii politycznej komunikowania, 30-31/2013, s. 319-342.

Lewą naprzód. Ideologia i walka klas u młodego Zygmunta Baumana, 34/2015, s. 123-142. / współator Duda K. / 

Rozważny i romantyczny? Wizje socjalizmu w dziennikach Ernesto Che Guevary i Mieczysława Rakowskiego, 39/2017, s. 99-122.

Czerwińska E.,

Filozofia religii Maxa Adlera, 4/1993, s. 101-120.

Czerwiński M.,

Gnoza u Gombrowicza?, 17/2004, s. 225-244.

Czerwonogóra I.,

Eksperyment myślowy EPR a spór o przedmiot mechaniki kwantowej, 6/1995, s. 87-94.

Kilka uwag na temat statystycznej interpretacji mechaniki kwantowej, 8/1997, s. 205-214.

Davey N.,

Nietzsche i Hume o jaźni i tożsamości, tłum. D. Misztal, 20-21/2007, s. 149-172.

Deleuze G.,

Filozofia Nietzschego?, tłum. B. Banasiak, 9/1998, s. 91-108.

O czterech formułach poetyckich, mogących stanowić podsumowanie filozofii kantowskiej, tłum. Ł. Białkowski, 22-23/2009, s. 7-16.

Derrida J.,

Różnica płci, różnica ontologiczna (Geschlecht I), 13/2002, s. 163-188.

Dobrowolski J.A.,

Ciągle nieznana filozofia polska (rec. książki Cz. Głombika Filozof i pamięć), 10/2000, s. 258-264.

Dobrowolski R.,

Estetyka oporu Theodora W. Adorna, 14/2003, s. 237-246.

Domino B.,

Czy filozofia jest chorobą na śmierć? Kant i Nietzsche o ryzyku myślenia, tłum. T. Sieczkowski, 15/2003, s. 365-376.

Duda K.,

Idea federalizmu w doktrynie Michała Bakunina, 30-31/2013, s. 209-226.

Dyk W.,

Recenzja książki W. Ługowskiego „Filozoficzne podstawy protobiologii”, 7/1996, s. 215-225. W kręgu kwantowej teorii grawitacji, 10/2000, s. 221-231.

Dzisiów Ł.,

W obronie modernizmu, 5/1995, s. 167-178.

Eagleton T.,

Postkolonializm i „postkolonializm”, tłum. M. Golinczak, J. Maciejczyk, 26-27/2011, s. 331- 335.

Feyerabend P.K.,

Pluralizm kulturowy czy Nowa Wspaniała Monotonia, 17/2004, 15-24.

Przeciw metodzie, tłum. S. Wiertlewski, 6/1995, s. 105-178.

Fieser J.,

Pyrronizm Hume’a: interpretacja poszerzona, tłum. A. Koś, 20-21/2007, s. 385-404.

Fiut I.S.,

Czy nowe myślenie? (rec. książki B. Vogelmanna Nowy realizm), 8/1997, s. 218-226.

Filozofować metodą "latencyjną" (rec. książki L. Ostasza Droga filozoficznego myślenia) , 4/1993, s. 185-188.

Krakowska filozofia przyrody (rec. książki Aktualne problemy filozofii nauk przyrodniczych, pod red. Z. Piątek), 5/1995, s. 200-205.

Michał Hempoliński 1930-2005, 19/2006, s. 7-10.

Powrót filozofii rosyjskiej j (rec. książki W. Skierbinienki Istoria russkoj fiłosofii XI-XIX wiekow. Kurs lekcji), 6/1995, s. 240-243.

Vindicating reason (rec. czasopisma Phenomenologiczal Inquiry, t. XIII), 3/1992, s. 186-187.

Wartości i ich uniwersum (rec. książki J. Lipca Świat wartości. Wprowadzenie do aksjologii), 14/2003, s. 367-368.

Frydryczak B.,

O zacieraniu śladów – Walter Benjamin i Fryderyk Nietzsche, 15/2003, s. 233-245.

Giedymin J.,

Konwencjonalizm geometryczny i fizykalny, 2/1992, s. 3-30.

Graczyk P.,

Oko i maska Kubricka, 17/2004, s. 203-224.

Grobelna D., Bobako M.,

Filozofia, kolonializm i „Minaret” który nie powstał, 26-27/2011, s. 13-17.

Grobis J.,

David Hume: szkocki dziejopis historii Anglii. Próba komentarza, 20-21/2007, s. 493-517.

Gromadzki S.,

Jak czytać i rozumieć Nietzschego? Prolegomena filozoficzne, 15/2003, s. 81-96.

Nietzsche i rehabilitacja „wpływologii (rec. książki Friedrich Nietzsche i pisarze polscy pod redakcją K. Kunickiego i K. Polechońskiego), 15/2003, s. 415-419.

Gruszka A.,

„Artysta jest z natury lewicowy, a tworzy sztukę z natury prawicową.", 24-25/2010, s. 119- 130.

Grzeliński A.,

Zagadnienie sprawdzianu smaku w filozofii Davida Hume’a, 20-21/2007, s. 469-486.

Grzyl J.,

Problem substancjalności podmiotu poznania w ujęciu Immanuela Kanta i Davida Hume’a, 20-21/2007, s. 131-147.

Gubin W., Konaczewa S.,

Problem obiektywności w naukach społecznych, 32/2014, s. 87-92.

Gurczyńska K.,

Samopoznanie na gruncie Bycia i czasu Martina Heideggera, 10/2006, s. 109-126.

Günzel S.,

Geofilozofia Nietzschego i „umiarkowana strefa klimatyczna w myśleniu Zachodu”, tłum. P. Pieniążek, 15/2003, s. 345-364.

Habermas J.,

Karl Lowith. Stoicki odwrót od świadomosci historycznej, 41/2018, s.27-42.

Hadryś H.,

O rekonstrukcji fizyki Arystotelesa, 9/1998, s. 173-188.

Relacja nieodróżnialności a obserwator normalny, 16/2004, s. 167-174.

Trzy mechaniki. Od Arystotelesa do Einsteina, 4/1993, s. 121-150.

Wacław Mejbaum – zarys biografii, 16/2004, s. 11-19.

Hartman J.,

Tamta Strona, 16/2004, s. 459-464.

He Ping

Rosa Luxemburg`s Theories on Capitalism`s Crisis. Rereding The Accumulation of Capital, 37/2016, s 11-28.

Hegel G.W.F.,

Prezentacja systemu Fichtego, tłum. J. Krakowski, 2/1992, s. 99-141.

Heine H.,

Przyczynek do teleologii, tłum. T. Zatorski, 19/2006, s. 11-14.

Hensoldt A.,

Projekt charakterystyki uniwersalnej Gottfrieda Wilhelma Leibniza, 17/2004, s. 111-140.

Horkheimer M.,

O pojęciu człowieka, tłum. translatoryjne pod kierunkiem H. Walentowicz, 28/2012, s. 11-32.

Spodziewając sie zła, zabiegać o dobro. Rozmowa z Gerhardem Reinem (1972/1976/, 42/2019, s. 9-36.

Howells Ch.,

Sartre i Derrida: qui perd gagne, 13/2002, s. 189-200.

Hume D.,

O handlu, tłum. S. Zabieglik, 20-21/2007, s. 439-454.

Czwarta obiekcja, tłum. A. Grzeliński, 20-21/2007, s. 325-332.

List do Gilberta Elliota, tłum. M. Gensler, 20-21/2007, s. 259-263.

List od dżentelmena do przyjaciela w Edynburgu, tłum. T. Sieczkowski, 20-21/2007, s. 247- 258.

O miłości i małżeństwie, tłum. J. Grzyl, 20-21/2007, s. 415-419.

O skąpstwie, tłum. K. Kędziora, 20-21/2007, s. 381-384.

O stanie średnim, tłum. B. Żukowski, 20-21/2007, s. 405-413.

O studiowaniu historii, tłum. P. Michalski, 20-21/2007, s. 489-492.

Opis charakteru sir Roberta Walpole’a, tłum. T. Sieczkowski, 20-21/2007, s. 487-488.

Hylewski M.,

Nowa socjologia władzy Michela Foucaulta?, 42/2019, s. 83-108.

Iwasiński Ł.,

Konsumpcja jako źródło alienacji w teorii szkołu frankfurckiej, 34/2015. s. 209-226.

Iljenkow E.,

O sytuacji w filozofii / list do KC partii / . 33/2014, s.95-104.

Psychika i mózg / rozmowa z E. A. Asratianem, 24 grudnia 1969 r./. 33/2014. s. 105-108.

Jacobs W.G.,

Von der Offenbarung göttlicher Dinge oder vom Interesse der Vernunft an der Faktizität, 4/1993, s. 41-58.

Jadczak R.,

Kazimierz Ajdukiewicz w Warszawie w latach 1926-1928, 5/1995, s. 179-190.

O "poglądzie na świat" Kazimierza Twardowskiego, 2/1992, s. 57-68.

Tomizm i Słowianie (rec. książki Cz. Głombika Tomizm czasów nadziei), 6/1995, s. 235-239.

Jakubowicz R.,

Bezrobocie, głód, wiezienie (część pierwsza), 38/2017, s. 167-180.

Bezrobocie, głód , więzienie (część druga), 39/2017, s.161-188.

Janaszczyk A.,

Deleuzjańska repetycja Nietzschego (rec. książki G. Deleuze'a Nietzsche), 12/2001, s. 343- 250.

Fenomenologiczny przyczynek do przezwyciężenia hierarchicznego sposobu myślenia (rec. książki P. Łaciaka Wczesny Derrida. Dekonstrukcja fenomenologii), 13/2002, s. 321-330.

Pozór jako apollińskie okrucieństwo, 15/2003, s. 145-160.

Studium czyli otwarcie na kresy człowieka (rec. książki J. Gutorowa Na kresach człowieka. Sześć esejów o dekonstrukcji), 13/2002, s. 317-320.

Jankowski Z.,

Filozofia przyjazna środowisku (rec. książki I. S. Fiuta ECOetyki. Kierunki rozwoju aksjologii współczesnej przyjaznej środowisku), 12/2001, s. 360-363.

Jasiński B.,

Marksowski program przekracxania filozofii a Hegel, 30-31/2013, s.263-274.

Filozofia po filozofii - myślenie istotne Martina Heideggera po "Kehre", 1/1991, s. 115-134.

Totalitaryzmy współczesne a liberalizm (recenzja ksiazki: E. Karolczuk, nagie życie ofiar wyzysku pracy i wojny, warszawa 2018), 39/2017, s.253-256.

Jędrzejowska E.,

Sacrum prywatne - rzecz o fotografii, 14/2003, s. 297-308.

Jóźwiak K.,

Emil mroczny, 13/2002, s. 139-162.

Przywołanie nie-istniejącego systemu (rec. książki M. Morynia, Wola mocy i myśl. Spotkania z filozofią Fryderyka Nietzschego), 15/2003, s. 400-409.

Juchniewicz N.,

Marksowska koncepcja znaku, 28/2012, s. 67-80.

Juruś D.,

Liberałowie i komunitaryści, 9/1998, s. 218-222.

Pojęcia wartościujące i deontyczne u A. Meinonga i R. Chisholma, 5/1995, s. 22-42.

Proceduralizm probabilistyczny a intuicjonizm, 9/1998, s. 207-215.

Kaczmarek T.,

Obraz śmierci u Alberta Camusa (rec. książki A. Camusa Śmierć szczęśliwa), 12/2002, s. 340- 343.

Kalita C.,

G. W. Leibniz: Czy zasady logiczne mogą być podstawą wolności?, 18/2005, s. 165-180.

Kałuszyńska E.,

Horror veritatis, 16/2004, s. 121-149.

Kania M.M.,

Cała seria pomyłek, 24-25/2010, s. 301-312.

Piękna historia brzydoty, (rec. książek U. Eco Historia piękna i Historia brzydoty ), 22- 23/2009, s. 347-351.

Kapusta A.,

Bachtin jako filozof (rec. książki H. Rarot Filozofia moralna Michaiła Bachtina), 17/2004, s. 245-247.

Karolczuk E.,

Globalizacja a sprzecznościpatriotyzmu, 36/2016, s. 151-180.

Imperium jako wróg (rec. książki M. Hardta i A. Negriego Imperium), 24-25/2010, s. 320- 334.

Manifest Partii Komunistycznej a komunizm, 33/2014, cs. 157-176.

Medializacja sposobem na oligarchizacje demokracji, 39/2017, s. 75-98.

O ideowo=politycznej odpowiedzialnosci Wojciecha Jaruzelskiego, 38/2017, s. 79=114.

O pracy i obywatelskim dochodzie gwarantowanym (rec. książki A. Negriego Goodbye Mr Socialism), 29/2013, s. 296-308.

W walce o pokój i socjalizm. Recenzja ksiazki Larsa Ulrika Thomsena, Fighting for Peace and Socializm - an analysis of imperializm in the 20th and 21. century, Populi Pubishers, 2019, 42/2019, s. 237-270.

Karpiński A.,

Marksa uwięznięcie w kulturze przyczyna utopijności utopii komunistycznej, 30-31/2013, s. 289-318.

Karwat M.,

Umysłowe pożytki z przewrotności / O książce Jana Kurowickiego O pożytku ze zła współnego /, 35/2016, s. 231-236.

Kasztelan M.,

Znakowy poziom analizy wiedzy. M. Foucaulta archeologia nauk humanistycznych, (rec. książki M. Foucault Słowa i rzeczy. Archeologia nauk humanistycznych), 22-23/2009, s. 340- 347.

Kaźmierczak M.,

Marks, realizm, i socrealizm - wokół zagadnienia realizmu w powojennej Polsce, 33/2014, s. 121-134.

Kierkegaard S.,

Modlitwy, tłum. J. A. Prokopski, 14/2003, s. 7-20.

Klementewicz T.,

Kres hegemonii neoliberalnej. Piata konfiguracja kapitalizmu, 37/2016, s. 77-98.

Współrządzenie / good governance / technoliberalizmu a demokracja partycypacyjna. Państwo w krzywym zwierciadle ekonomii głównego nurtu, 33/2014, s. 9-62.

Klementowicz M.,

Fregowska krytyka pogladów w kwestii natury arytmetyki, 14/2003, s. 185-222.

Klossowski P.,

Georgesa Bataille’a tęsknota za autentycznością, tłum. K. Matuszewski, 7/1996, s. 137-143.

Kmita J.,

Niepotrzebna w Polsce XXI wieku?, 16/2004, s. 33-36.

The Production of „Rational Reality” and the „Systemic Coertion”, 16/2004, tłum. M. Kwiek, s. 37-43.

Kochan E.,

Daniel Guerin o Róży Luksemburg i spontaniczności rewolucyjnej, 36/2016, s. 93-112.

Psychoanaliza wśród nauk o człowieku (rec. książki M. Bertranda i B. Doraya Psychoanalyse et sciences sociales), 3/1992, s. 173-182.

Rozum, wiara, nihilizm (rec. książki E. Gellnera Postmodernizm, rozum i religia), 10/2000, s. 268-281.

Róża Luksemburg i bunt mas, 34/2015, s.67-82.

Sprawa tożsamości (rec. książki V. Descombesa To samo i inne. Czterdzieści pięć lat filozofii francuskiej), 9/1998, s. 227-236.

Wartości w świadomości praktycznej, 1/1991, s. 15-32.

Zaproszenie do Wittgensteina (rec. książki G.G. Grangera Invitation a la lecture de Wittgenstein), 4/1993, s. 181-184.

Kochan J.,

Aresztować filozofię?, 40/2018, s.5-11.

D.A.F. de Sade czyli racjonalizm absolutny, 17/2004, s. 141-160.

Demokracja i wolność, 37/2016. s. 61-76.

Dialektyka i twarz Innego (rec. książki T. Gadacza Wolność a odpowiedzialność. Rosenzweiga i Levinasa krytyka heglowskiej wolności ducha) , 4/1993, s. 189-197.

Filozofia jako praktyka polityczna, 35/2016, s. 7-10.

Filozof wobec zmiany, 24-25/2010, 7-8.

Filozofia na Facebooku, 42/2019, s. 5-8.

Filozofia w matriksie, 22-23/2009, s. 6.

Freedom. Georg Wilhelm Fridrich Hegel, 42/2019, s.37-82.

Fryderyk Engels, Karol Marks - religia jako opium ludu, 32/2014. s. 41-60.

Game of Classes, 40/2018, s. 61-80.

Globalizacja a uspołecznienie, 18/2005, s. 27-36.

Grube książki i milczenie owiec, 10/2000, s. 231-248.

Horyzonty filozofii, 36/2016, s.5-6

J. G. Fichte and Freedom, 41/2018, s.43-66.

Jubileusz "Nowej Krytyki", 20-21/2007, s. 5.

Jubileusz "Nowej Krytyki". Trzydzieści numerów pisma i ponad milion gości na jego internetowej stronie 30-31/20113. s. 7-8.

Karol Marks i jego czytelnicy, 28/2012, s. 7-9.

Karol Marks: praca produkcyjna, uspołecznienie..., 30-31/2014, s. 73-86.

Konsumpcja: między terroryzmem a znawstwem, 22-23/2009, s. 69-78.

Marksizm, neomarksizm, postmarksizm, 28/2012, s. 33-51.

Marksizm recidivus, 39/2017, s. 139-150.

Marksizm w kulturze polskiej, 33/2014, s. 5-8.

Materializm historyczny jako teoria i metodologia, 34/2016, s. 5-8.

Materializm historyczny wobec pop-teorii, 39/2017, s. 9-10.

Mcdonaldyzacja świata (rec. książki G. Ritzera Mcdonaldyzacja społeczeństwa), 11/2000, s. 262-266.

Neoklasycyzm w socjologii, neoklasycyzm w humanistyce, 12/2001, s. 299-320.

Niebieskie oczy Kanta, 16/2004, s. 381-409.

Nowa fala imperializmu, 37/2016, s. 7-10.

Nowe spory o religię. Bóg umarł, papieże uciekają..., 29/2013, s. 127-146.

Orientalizacja i studia neokolonialne po polsku, 26-27/2011, s. 195-214.

Paul Tiry d`Holbach - religia a System przyrody

Postkolonializm czy wciąż neokolonializm, 26-27/2011, s. 11-12.

Real Socialism and the Problem of Real and Formal Socialistaion, 35/2016, s. 11-22.

Resistance, czyli ruch oporu, 38/2017, s. 5-8.

The New World Disorder (rec. książki Z. Baumana Globalizacja), 13/2002, s. 311-316.

Tropy wolności, 14/2003, s. 163-185. Wolność, wolność, wolność..., 9/1998, s. 159-172.

Wolnośći interpelacja, 41/2018, sd.5-6.

Zapomniany marksista Dow Ber Borochow, 38/2017, s.23-54.

Kochan Tomasz,

Ken Wilber - ewolucja świadomości podmiotowej, 24-25/2010, 271-282.

Kochan Tymoteusz,

Komunizm jako świat totalnie administrowany, 40/2018, s.133-148.Polityczna reorodukcja kapitału, 35/2016, s. 115-131.

Rewolucja bezpodmiotowa a filozofia stanu wyjątkowego, 39/2017, s. 59-74.

Rewolucja – perspektywy. W poszukiwaniu rewolucyjnego proletariatu, 29/2013, s. 194-204.

Trzy typy antagonizmów, 32/2014, s.145-162.

Kociuba M.,

Kulturotwórcza rola przemocy w koncepcjach René Girarda, 9/1998, s. 137-158.

Koczanowicz L.,

My skolonizowani? Wschodnioeuropejskie doświadczenie i teoria postkolonialna, 26-27/2011, s. 181-194.

Kolarzowski J.,

Co nam ofiarował chrześcijanin Wschodu? (rec. książki J. Konarskiego, Co nam ofiarował chrześcijanin Wschodu? „Sprawozdanie” z lektury pism Anthony'ego de Mello), 18/2005, s. 219-221.

Filozofia a aborcja (Sprawozdanie z sesji naukowej pt. Ustawa antyaborcyjna w świetle rozwoju biologicznego, ocen moralnych i racji społecznych, zorganizowanej przez Poznański oddział PTF i Poznański Oddział Stowarzyszenia „Neutrum” w dniu18 marca 1991), 3/1992, s. 188-196.

Panorama nowości filozoficznych i humanistycznych (przegląd nowości wydawniczych), 14/2003, s. 389- 406.

Kołodziej A.,

Wielość teorii (rec. książki A. Manterysa Wielość rzeczywistości w teoriach socjologicznych), 10/2000, s. 254-268. Komorowska E., "Prawda" w ujęciu lingwistyki współczesnej, 5/1995, s. 79-108.

Konaczewa S., Gubin W.,

Problem obiektywności w naukach społecznych, 32/2014, s.87-92

Konik R.,

Katastrofiści i przystosowani czyli typologia współczesnych intelektualistów według Umberta Eca, 14/2003, s. 269- 280.

Konior A.,

Epistemologie "instrumentalistyczne" a przełom teoretyczny w nauce, 6/1995, s. 29-50.

Kopa D.,

Ostatnia odsłona rzeczywistosci Jana K., 41.2018, s.159-170.

Kopczyńska K., Zabieglik S.,

Psychologia ekonomiczna Davida Hume’a, 20-21/2007, s. 421-438.

Kopij M.,

Nowy obraz Nietzschego, (rec. krytycznego wydania dzieł zebranych F. Nietzschego, Werke), 15/2003, s. 377-380.

Recepcja Nietzschego w Młodej Polsce, 15/2003, s. 247-258.

Korzeniewski B.,

Pamięć o holokauście a granice interpretacji w postpolitycznym świecie, 22-23/2009, s. 181- 188.

Polityczne rytuały pokuty w świetle przemian kulturowych późnej nowoczesności, 18/2005, s. 37-50.

Kosterka A.,

Śladami filozofii politycznej (rec. książki Z. Pełczyńskiego Wolność, państwo, społeczeństwo. Hegel a problemy współczesnej filozofii politycznej), 12/2001, s. 336-339.

Koś A.,

Wolność według Bataille`a, 17/2004, s. 161-186.

Kotowa B.,

Scjentyzm jako światopogląd nauki, 16/2004, s. 151-159.

Wartościowanie w badaniach nad kulturą, 2/1992, s. 77- 98.

Kowal G., „

Zagadnienie” Nietzschego w polskim dwudziestoleciu międzywojennym, 15/2003, s. 259- 269.

Kozak P.,

Pomiędzy ludem a ludnością. Analiza kategorii populizmu w ujęciu Ernesta Laclaua, 28/2012, s. 139-155.

Kozłowski M.,

Ekonomia moralności: jak praca nad sobą tworzy wartości, 13/2002, s. 257-280.

Krysztofiak W.,

Negacja w mowie potocznej, 16/2004, s. 245-281.

Krzemień-Ojak S.,

Ultimo Croce i jego filozoficzny testament, 14/2003, s. 43-58.

Kuderowicz Z.,

O stosunku Trentowskiego do filozofii Schellinga, 4/1993, s. 67-76.

Kurowicki J.,

O czytaniu Marksa, gdy stał się on potworem, 28/2012, s. 123-137.

O pożytkach błądzenia z Heglem, 16/2004, s. 45-58.

To, co żadne, 22-23/2009, s. 17-43.

Zerowość estetyczna i granice sztuki, 36/2016, s. 181-188.

Kuźma E.,

Dekonstruowanie i rekonstruowanie granicy. Jacques Derrida: La dissémination, Niklas Luhmann: Die Kunst der Gesellschaft, 16/2004, s. 307-319.

De/kon/strukcja podmiotu we współczesnej literaturze, 1/1991, s. 83-100.

Prawda i afirmacja czy "prawda" i argumentacja. O konwergencji filozofii i literatury, 5/1995, s. 67- 78.

Presupozycja w odbiorze i interpretacji dzieła literackiego, 6/97, s. 137-146.

Kwietniewska M.,

(Nie)obecność w portrecie, 12/2001,s. 113-144.

Jacques Derrida - horyzont życia i śmierci, 19/2006, s. 127-140.

Jean-Luc Nancy - Na granicy, 13/2002, s. 201-204.

Labica G.,

O teorii przemocy, 30-31/2013, s. 3934.

Laclau E.,

Niemożliwość społeczeństwa, tłum. L. Rasiński, 14/2003, s. 327-332.

Landsberg P. L.,

Anarchista przeciw Bogu, 19/2006, 19/2006, s. 71-84.

Laskowski P.,

Negacja i różnica - myśl Bakunina a współczesna włoska filozofia polityczna, 30-31/2013, s. 171-194.

Leszczyński D.,

Foucault, Kartezjusz, szaleństwo, 12/2001, s. 81-112.

Święty Nietzsche i buntownicy, 15/2003, s. 51-79.

Levine M.P.,

O Humie i cudach, tłum. A. Dąbrowska, 20-21/2007.

Lewek A.,

Płonący pieprzyciel, 5/1995, s. 191-195.

Librett J.S.,

Praktyka świata: graniczna kosmologia Jean-Luc Nancy’ego pomiędzy teorią i historią, tłum. T. Załuski, 24-25/2010, s. 251-270.

Lichański J.Z.,

Retoryka i przełom antypozytywistyczny w badaniach literackich, 5/1995, s. 43-66.

Lipiec J.,

O wyjaśnianiu (rec. książki W. Mejbauma Wyjaśnianie i wyjaśnienie. Zarys teorii eksplanacji), 8/1997, s. 215-218. Teoria rozmowy z chorym. Prolegomena filozoficzne, 16/2004, s. 435-458.

Zaproszenie na ucztę, 6/1995, s. 67-86.

Liipiński K.,

Alternatywne obrazy w kontekście wydarzeń majowych 1968 roku we Francji na przykładzie twórczości Jeana-Luca Godarda i Chrisa Markera, 42/2018, s.143-158.

Lipszyc A.,

Dwóch współczesnych ironistów, 14/2003, s. 247-268.

Retoryka jako sztuka obrony, 12/2001, s. 229-250.

Lorenz K., Popper K.R.,

Przyszłość jest otwarta (cz.1), tłum. I. Fiut, 3/1992, s. 133-140.

Przyszłość jest otwarta (cz.2), tłum. I. Fiut, 4/1993, s. 171-180.

Przyszłość jest otwarta (cz.3), tłum. I. Fiut, 5/1995, s. 135-146.

Luty J.,

Estetyka zero-jedynkowa, czyli o życiu żadności i byciu każdym (rec. książki J. Kurowickiego Zerowość estetyczna), 28/2012, s. 219-225.

Fryderyk Nietzsche – ku estetyce artysty, 15/2003, s. 187-200.

Łaciak P.,

Kant i Husserl a problem materialnego a priori, 18/2005, s. 199-218.

Łojek S.,

Człowiek Znieczulony, 10/2000, s. 5-22.

Utopia Nietzschego?, 9/1998, s. 63-90.

Łukaszewicz Alcaraz A.,

Architektonicznośc jako paradygmat sztuki Aleksandra Rodczenki. Konteksty konstruktywizmu, 34/2015. s. 247-262.

Majewska E.,

Antykolonialna rewolta czy neoliberalna rozkosz? Miłość w naszych czasach, 26-27/2011, s. 239-251.

Man de P.,

Epistemologia metafory, 3/1992, s. 111-132.

Marcuse H.,

Dwa listy do Martina Heideggera, tłum. E.Kochan, 5/1995, s. 147-150.

Morderstwo nie jest bronią polityczną, tłum. P. Pluciński, 26-27/2011, s. 353-355.

O pojęciu negacji w dialektyce, 30-31/2013, s. 257-262.

Porażka Nowej Lewicy, tłum. P. Pluciński, 29/2013, s. 7-18.

Markiewicz M.,

Model gry w układach literackich Julia Cortazara, 18/2005, s. 141-150.

Marquard O.,

Sukces medycyny i krytyka medycyny. Współczesny człowiek jako ksieżniczka na ziarnku grochu, 40/2018, s.85-92.

Martin P.,

Problematyczność (nieoczywistość) pojęcia sztuki (rec. książki L. Bieszczad Kryzys pojęcia sztuki. Filozoficzno-estetyczne koncepcje sztuki Th. W. Adorna, H. G. Gadamera, A. C. Danto), 19/2006, s. 269-271.

Marzec W.,

Anty-Engelsowski marksizm Stanisława Brzozowskiego jako filozofia polityczności avant la lettre, 29/2013, s. 247-266.

Marzęda W.,

Ideologia pustosłowia - dyskurs korporacyjny na przykładzie tzw. kodeksów etycznych firm, 35/2016, s. 191-208.

Matuszewski K.,

 Fourier, Reich, Foucault - swksualność w okowach władzy?  36/2016, s. 29-56.

Georges`a Bataille`a mistyczna partuza (część pierwsza), 13/2002, s. 13-50. Georges`a Bataille`a mistyczna partuza (część druga), 14/2003, s. 59-124.

Nietzsche/Bataille – impresja, 15/2003, s. 201-232.

Pierre Klossowski. Rapsod teurgiczny, 14/2003, s. 333- 342.

Simulacrum autentycznej komunikacji. Zarys pornoteologii Pierre’a Klossowskiego, 8/1997, s. 33-50.

McGuire J.E., Hermeneutyka jaźni: Foucault o subiektywizacji i krytyce genealogicznej, 18/2005, s. 51-68.

Mejbaum W.,

Filozofia procesów niestacjonarnych, 1/1991, s. 45-60.

Kantyzm a teoria wzorów osobowych, 5/1995, s. 17-33.

Słowo o dwóch listach, 3/1992, s. 69-88.

W stronę Kuhna (rec. książki K. Jodkowskiego Wspólnoty uczonych, paradygmaty i rewolucje naukowe), 3/1992, s. 182-185.

Michalski P.,

Krytyka związku przyczynowo-skutkowego: okazjonaliści i Hume, czyli różnica poziomów, 20- 21/2007, s. 99-109.

Mika B.,

Wszystko, co zawsze wiedzieliście o kapitalizmie, ale baliście się tej wiedzy (rec. książki Capitalism or Capitalisms?, pod redakcją naukową J. Tittenbruna), 28/2012, s. 201-218.

Korzyść z Marksa w debacie na temat obiektów własności intelektualnej, 29/2013, s. 205-228.

Ruchliwośc sp;ołeczna wielkoprzemysłowej klasy robotniczej - przykład Trójmiejskich stoczniowców, 35/2016. s. 131-150.

Teoria krytyczna Thoesteina Veblena, 38/2017, s.139-156.

Wielośc i praca niematerialna. Krytyka propozycji Antonia Negriego i Michaela Hardta w kontekście gospodarki opartej na wiedzy, 32/2014, s. 119-144.

Millican P.,

Hume’a wątpliwości sceptyczne dotyczące indukcji, tłum. P. Grabarczyk, 20-21/2007, s. 19- 98.

Miłkowski M.,

Demokryt w oczach Nietzschego, 15/2003, s. 173-185.

Misztal D.,

David Hume i Søren Kierkegaard, czyli sojusz irracjonalny, 20-21/2007, s. 303-323.

Dlaczego Zaratustra?, 15/2003, s. 117-128.

Mizińska J.,

"Malowany ptak" a "Czarny ptasior". Problem negacji w literaturze, 7/1996, s. 33-54.

Obietnica cierpienia, 7/1996, s. 207-214.

Prometeusz i Anteusz. Żydzi wobec komunizmu (rec. książki A. Schaffa Pora na spowiedź) , 5/1995, s. 205-223.

Modrzyk A.,

Formacja kapitalistyczna jako system marnotrawczy, 30-31/2013, s.55-72.

Kategoria własności siły roboczej w kontekście indywidualnego wkładu pracownika w procesie tworzenia bogactwa, 29/2013, s. 175-192.

Moll Ł.,

Dialektyka uniwersalizmu. Kryzys Europy w optyce Etienne`a Balibara, 35/2016. s. 171-190.

Polski zombie-proletariat. Polityczna rekompozycja klasy, 34/2015, s. 143-158.

Montag W.,

Dusza więzieniem ciała: Althusser – Foucault, tłum. M. Janik, 24-25/2010 s. 9-34.

Morawski K.,

Społeczeństwo i literatura - rozważania wokół Sartre`a, 18/2005, s. 129-140.

Zamiast neoliberalnej hegemonii (rec. książki E. Laclau, i Ch. Mouffe, Hegemonia i socjalistyczna strategia. Przyczynek do projektu radykalnej polityki demokratycznej, Wrocław 2007), 24-25/2010, s. 335-339.

Komentarz do kwestii postmodernizmu, 3/1992, s. 5-38.

Mordka A.,

Transcendencja i sposoby jej poszukiwania w filozofii Karla Jaspersa, 7/1996, s. 187-206.

Mrówka K.,

Φιλία oraz άναλογία w dialogu Timajos, 17/2004, s. 81-92

Recenzja monografii M. Drwięgi "Ciało człowieka. Studium z antropologii filozoficznej", 19/2006, s. 279-281.

Müller-Lauter W.,

Fryderyk Nietzsche – logika nihilizmu?, tłum. S. Gromadzki, 15/2003, s. 301-314.

Nancy J.-L.,

Preambuła, czyli wprowadzenie do Hegla, 13/2002, s. 205-218.

Nota o sztuce i powtórzeniu, 22-23/2009, tłum. T. Załuski, s. 79-81.

Naumienko L. K.,

Ewald Iljenkow. W kontekście filozofii światowej, 33/2014, s. 63-94.

Nawrot L.,

W poszukiwaniu doskonałości (rec. książki M. Mendelssona O oczywistości w naukach metafizycznych), 12/2001, s. 333-335.

Źródła hermetyzmu i alchemii, 10/2000, s. 179-200.

Niechwiej M.,

Czy człowiek ma szansę wygrać z cywilizacją? (rec. książki R. Borkowskiego Cywilizacja, technika ekologia. Wybrane problemy rozwoju cywilizacyjnego u progu XXI wieku), 14/2003, s. 369-373.

Niecikowski J.,

Jak z tego wybrnąć? (rec. książki B. Baczki Comment sortir de la Terreur. Thermidor et la Révolution), 2/1992, s. 150-155.

Nietzsche F.,

Przypadek Wagnera. Problem muzykanta, tłum. S. Gromadzki, s. 7-28.

Nikodem M.,

Bajki dla dialektyków. kafka i Benjamin - miedzy mitem a wyzwoleniem, 37/2016, s. 209-226.

Dialektyka równości. Recenzja : Michał Kozłowski, ZZnaki równosci. O społecznym konstruowaniu stosunków egalitarnych, Scholar, Warszawa 2016.

Jasieński na lewo. Myśl marksistowska w twórczości Brunona Jasieńskiego, 34/2015. s. 227-246.

Norris Ch.,

Dekonstrukcja, postmodernizm i filozofia nauki, tłum. T. Sieczkowski, 17/2004, s. 25-54.

Nowoczesność/ponowoczesność - punkty interwencji, tłum. A. Przybysławski, T. Sieczkowski, 13/2002, s. 219- 236.

Nowak A.W.,

Europejska nowoczesność i jej wyparte konstytuujące „zewnętrze”, 26-27/2011, s. 261-289.

Nowicki F.,

Cztery poziomy krytyki europejskiego uniwersalizmu, 37/2016, s. 41-60.

Bogdana Suchodolskiego koncepcja uspołecznienia kultury z marksizm, 34/2015, s. 9-38.

Engels, etnografia, matriarchalistyka, 28/2012, s. 81-101.

Teoria produkcji z Grundrisse i jej implikacje dla marksizmu, 40/2018, s.93-116.

Obidzińska B.J.,

Czy sztuka może być "nowa"? O aktualności Formy Znaczącej, 18/2005, s. 151-164.

Ochocki A.,

Brecht, Lukács i cień Falstaffa, 16/204, s. 321-339.

Podmiotowość komiczna, 1/1991, s. 61-82.

Olejnik M.,

Jak się stać, kim się jest? Rzecz o moralności (rec. książki J. Kopani Boski sen o stworzeniu świata), 18/2005, s. 226-230.

Oleksy M.,

Cuda, prawa i hipotezy. Nieprzejednany krytyk Hume’a, 20-21/2007, s. 237-246.

Ost D.,

Klasy społeczne to mit! Z Davidem Ostem rozmawia Przemysław Pluciński, 26-27/2011, s. 393-407.

Ozimek M.

Dyskursywna oriantacja badawcza i jej Marksowskie inspiracje, 34/2015. s. 159-176.

Politolożka czyta Gramsciego, 35/2016, s. 23-36.

Palka M.,

Obraz zastygłego niepokoju. Intencja alegoryczna Charkesa Baudleire`a według waltera Benjamina, 40/2018, s. 167-200.

Pałubicka A.,

Kantowskie formy oglądu zmysłowego a kulturowy charakter doświadczenia, 2/1992, s. 63- 76.

Pałys J.,

Czemuż nie można znieść socjalizmu? (rec. książki S. Rainki Świadomość i krytyka. Studia nad krytycznymi funkcjami świadomości), 2/1992, s. 156-159.

Parfit D.,

Czy powołanie kogoś do życia, może być dla tej osoby dobrodziejstwem?, tłum. M. Rutkowski, 5/1995, s. 127-134.

Problem braku tożsamości, tłum. M. Rutkowski, 3/1992, s. 141-173.

Przeludnienie a jakość życia, tłum. M. Rutkowski, 7/1996, s. 109-138.

Pawłowski P. M.,

Augustyna Aureliusza zmaganie ze złem, 9/1998, s. 31- 40.

Paśniczek J.,

Logika, informacja i komunikacja, 16/2004, s. 227-244.

Perkowska H.,

Filozofia Nietzschego jako spełnienie nowożytnego subiektywizmu, 1/1991, s. 101-114.

Hegel a warunki możliwości języka, 5/1995, s. 93-108.

Zarys podstawowych ujęć fenomenu odpowiedzialności moralnej, 16/2004, s. 411-431.

Pieniążek P.,

Nietzsche. Między kulturą a metafizyką, 15/2003, s. 29-50.

Podmiot, autor i tekst u Nietzschego, 13/2002, s. 69- 118.

Wokół autentycznego sceptycyzmu. Sceptycyzm i życie u Hume’a i Nietzschego, 22-23/2009, s. 247-272.

Pieróg S.,

Dialektyka i objawienie w historiozofii Augusta Cieszkowskiego, 4/1993, s. 77-100.

Pietruska-Madej E.,

Przeciw sceptycyzmowi (rec. książki J. Watkinsa Nauka i sceptyzyzm), 2/1992, s. 147-149.

Pietrzak J.,

Dionizos przeciw Ukrzyżowanemu... (rec. książki H. Bienisza, Nietzsche i filozofia dionizyjska), 15/2003, s. 409-415.

Piórczyński J.,

Böhme a Schelling, 8/1997, s. 125-136.

Piskorz S.,

Problem realności świata transcendentnego, 12/2001, s. 217-228.

Pluciński P.,

Emancypacja w czasach ołowiu. Herbert Marcuse a kwestia przemocy, 26-27/2011, s. 357- 364.

Idea(ł) i rzeczywistość uniwersytetu. Diagnoza neoklasyczna, 19/2006, s. 207-228.

Jaka demokracja miejska? Przypadek Ruchu Społeczeństwa Alternatywnego, 36/2016, s. 133-150.

Je ne suis pas marxiste? Wspomnienie o Profesorze jacku Tittenbrunie, 40/2018, s. 13-18. / wspołautor: Mariusz baranowski /

Metroengelsizm, czyli o Engelsowskich korzeniach krytycznych badań nad miastem, 28/2012, s. 103-121.

Herbert Marcuse, ruchy społeczne i "klęska Nowej Lewicy", 29/2013, s. 19-32.

Własność i społeczeństwo: wybrane aspekty socjologii Jacka Tittenbruna, 40/2018, s.19-38.

W poszukiwaniu sensu społecznego wykluczenia / rec. książki Nieobecnośc społeczna. W poszukiwaniu sensów i znaczeń, red. Zbigniew Galor, Barabara Goryńska-Bittner / , 30-31/2013, s. 371-374.

Popper K.R., Lorenz K.,

Przyszłość jest otwarta (cz.1), tłum. I. Fiut, 3/1992, s. 133-140.

Przyszłość jest otwarta (cz.2), tłum. I. Fiut, 4/1993, s. 171-180.

Przyszłość jest otwarta (cz.3), tłum. I. Fiut, 5/1995, s. 135-146.

Poręba M.,

Zum Freheitsproblem im fühesten systematischen Denken Schellings, 4/1993, s. 7-24.

Potępa M.,

Schleiermacher a Schelling - dwie idee transcendentalizmu, 8/1997, s. 103-124.

Prokopski J. A.,

Polityczna kontaminacja religii według Kierkegaarda, 14/2003, s. 27-42.

O rozmowie Kierkegaarda z Panem Bogiem, 14/2003, s. 21-26.

Paul Tillich - odwaga wiary w wieku wątpienia , 36/2016, s.75-92.

Promieńska H.,

O właściwą miarę rzeczy wszelkich, 16/2004, s. 361-379.

Przybysławski A.,

Nietzsche kontra Heraklit, 15/2003, s. 161-171.

Skrywanie Heraklita (Heidegger), 13/2002, s. 51-68.

Wschodnia i zachodnia krytyka przyczynowości, 20-21/2007, s. 111-130.

Przybysz P. J.,

Sztuka a paidea. Rekonstrukcja stanowiska Stefana Morawskiego, 22-23/2009, s. 45-68.

Pytlik M.,

Psychologia społeczna a materializm historyczny, 37/2016. s. 149-172.

Tworzenie nadbudowy wyzysku ekonomicznego w świetle teorii dysonansu poznawczego, 35/2016, s. 95-114.

Radomska M.,

Braidotti/Haraway - perspektywa posthumanizmu, 24-25/2010, s. 57-74.

Ranciére J.

Nigdy nie miałem potrzeby wyjaśniania robotnikowi, czym jest wyzysk. Z Jacquesem Ranciére'em rozmawia Nicolas Turong, tłum. K. Niebora, 26-27/2011 s. 415-422.

Rasiński L.,

Dzieląc łoże z... liberalizmem (?): postmarksizm Ernesto Laclaua i jego konsekwencje polityczne, 14/2003, s. 309-326.

Robakiewicz E.,

Dominacja bez hegemonii - pojęcie władzy w studiach postkolonialnych szkoły Subaltern Studies, 40/2018, s. 149-166.

Rogucki J.,

Ucieczka od przedstawialnego. Uwagi na marginesie estetyki wzniosłości J.-F. Lyotarda, 12/2001, s. 145- 162.

Rogulski P.,

Filozofia objawienia w recepcji Mickiewicza i Krasińskiego, 4/1993, s. 59-65.

Romański J.,

Immanencja obrazu - o koncepcji kina według Gilles`a Deleuze`a, 38/2017, s.157-166.

Rotter K.,

Fizyka Galileusza a arystotelizm. Przyczynek do roli krytyki w rozwoju wiedzy, 2/1992, s. 31- 52.

Różanowski R.,

Egalitarnu liberalizm w perspektywie estetycznej / recenzja: U. Lisowska, Wyobraxnia, sztuka, sprawiedliwość. Marthy Nussbaum koncepcja zdolnosci jako podstawa egalitarnego liberalizmu, 40/2018, s.2o1-210.

"Garbaty karzeł". Teologiczne aspekty myśli Waltera Benjamina, 13/2002, s. 281-310.

Niejedno słowo o obrazowaniu, 32/2014, s. 2013-212.

Nieoczywistość sztuki i potoczne doświadczenie (rec. książki J. Barańskiego Sztuka jako nieporozumienie. O estetycznych dylematach sztuki i jej doświadczenia), 14/2003, s. 380-383.

"Odpowiedni dać słowu obraz..." Ernst Cassirer w kręgu Biblioteki Wartburga, 39/2017, s. 2013-2016.

Odradek, albo kto się boi Waltera Benjamina, 8/1997, s. 5-92.

Ostatni sen Nietzschego czy koszmar czytelnika? (rec. książki J. Köhlera Nietzsches letzter Traum), 15/2003, s. 419-422.

„Rzeczywisty tajny radca” Theodor W. Adorno i „Doktor Faustus: Tomasza Manna, 24- 25/2010, s. 193-220.

Żale nad starym szlafrokiem, czyli przestroga dla tych, co posiadają więcej smaku niż pieniędzy, 16/2004, s. 341-358.

Russell P.,

„Traktat” Hume’a i problem cnotliwego ateizmu, tłum. M. Oleksy, T. Sieczkowski, 20- 21/2007, s. 333-380.

Rutkowski M.,

Dziedzictwo Hume’a, 5/1995, s. 7-16.

Epistemologiczne przesłanki etyki Davida Hume’a, 7/1996, s. 5-32.

Obowiązek a motywacja, 8/1997, s. 67-84.

Pragnienia jako motywy, 10/2000, s. 153-178.

Racje do działania a motywacja, 12/2001, s. 277-298.

Rymarczyk P.,

Czy Erosa można jeszcze wyzwalać? Kultura masowa w świetle Marcusowskiej koncepcji spontanicznej sublimacji, 26-27/2011, s. 371-392.

Wojna i twarze jej ofiar (rec. książki J. Butler Ramy wojny. Kiedy życie godne jest opłakiwania?), 29/2013, s. 309-312.

Sade de D. A. F.,

Rozprawa Bressaca o religii, tłum. translatoryjne pod kierunkiem B. Banasiaka i K. Matuszewskiego, 12/2001, s. 163-178.

Rozprawa hrabiego de Gernande`a o kobietach, tłum. B. Banasiak, 12/2001, s. 179-184.

Santayana G.,

Sceptycyzm i wiara zwierzęca, tłum. K. P. Skowroński, 19/2006, s. 169-174.

Sapkowska A.,

Przemoc w narracji i etyce Simone Weil, 12/2001, s. 65-80.

Schacht R., Nietzscheański typ filozofii, 15/2003, tłum. M. Miłkowski, s. 315-343.

Schmied-Kowarzik W.,

Aktualność krytyki ekonomii politycznej. Przyczynek do przktycznofilozoficznej dialektyki Marksa, 37/2016, s. 29-40.

Sieczkowski T.K.,

Miejsce filozofa-artysty, 13/2002, s. 119-138.

Rozum pominięty, rozum uwzględniony (rec. książki M. Rutkowskiego Rola rozumu w decyzjach moralnych. Etyka Davida Hume’a), 14/2003, s. 343- 347.

Polskojęzyczna Bibliografia Hume’a, 20-21/2007, s. 519-525.

Qui pro quo „Dialogów”, czyli pytanie o status teologii naturalnej, 20-21/2007, s. 265-301.

Wprowadzenie do zbioru Humowskiego, 20-21/2007.

Siemek M.,

Hegel i różnica epistemologiczna, 16/2004, s. 73-84.

Sieradzka A.,

Opera, konwencja i postmodernizm, 10/2000, s. 201- 220.

Siermiński M.

Dziedzictwo luksemburgizmi a kwestia niepodległości Polski, 34/2015, s. 83-102.

Usmiechnieta czszka Leszka Kołakowskiego, 35/2016, s. s.37-60.

Skorupka A.,

Ndczłowiek a bodhisattwa. O róznicach między filozofia Nietschego a buddyzmem zen, 37/2016, s. 189-208.

Siudek W.,

Czrnoksiestwo humanistów ( recenzja ksiazki: J. Kmita, czarnoksiestwa humanistów, Poznań 2015 )., 39/2017, s.249-252.

Skowroński K.P.,

John Lachs i wspólnota indywidualności (rec. książki J. Lachsa A Community of Individuals), 17/2004, s. 248-256.

Krytyczne wydanie dział George`a Santayany, 14/2003, s. 357-361.

Naturalizm i wartości. Interpretacje filozoficzne G. Sanatayany, 19/2006, s. 175-2006.

Skrzypek M.,

Rehabilitacja sceptycyzmu (rec. książki W.M. Bogusławskiego Skiepticizm w filosofii), 2/1992, s. 143-146.

Słowikowski A.,

Egzystencjalne znaczenie lęku (Kierkegaard, Pilich, Balthassar), 24-25/2010, s. 169-192.

Smrokowska-Reichman A.,

Epitafium dla racjonalności. Symulacja według J. Baudrillarda na tle niektórych wątków myśli Th. Adorno i J. Habermasa, 18/2005, s. 103-118.

Sokolski M.,

Engels i Tołstoj. Podmiotowośc w epoce wojny totalnej, 32/2014, s.163-184.

Rzecz myśląca maszerująca. Przyczynek do krytyki teorii ideologii tout court, 29/2013, s. 267- 286.

Sontag S.,

Idea Europy (I jeszcze jedna elegia), tłum. E.Kochan, 5/1995, s. 151-156.

Sójka J.,

Heglizm w filozofii Husserla, 3/1992, s. 5-38.

Staniszewski M.,

 Przyczyny powstania religii i jej funkcje. Reminiscencje z lektury marksistowskiej, 39/2017, s. 237-248.

Staroń A.,

Etienne Balibar, 18/2005, s. 19-26.

Stegemann B.,

Realizm klasy mieszczańskiej, 39/2017, s. 41-58.

Stegmaier W.,

Sztuka upraszczania świata. Zorientowanie poprzez znaki, tłum. M. Piątkowski, 19/2006, s. 19-42.

Strzałkowska M.,

Kultura masowa jako narzędzie panowania i walki z alienacją, 24-25/2010, s. 99-118.

Strzelecki R.,

Sytuacja i artykulacja w perspektywie logiki hermeneutycznej, 1/1991, s. 135-144.

Studenna M.,

Między postulowaną inwersją a pożądaną rewizją. Wokół postkolonialnych akcentów w wybranych pracach Mykoły Riabczuka, 26-27/2011, s. 113-135.

Such J.,

Kłopoty fizyki i kosmologii z uniwersalnością czasu, 16/2004, s. 161-174.

Szabat M.,

Problematyczność podmiotu wcielonego, 22-23/2009, s. 311-334.

Szałek P.,

"Melania Klein a krytyczna teoria społeczeństwa" C.F. Alforda, czyli o syntezie w filozofii, 113/2002, s. 237-256

Szczepaniak M.

Marsjasz w Falludży. Elfriede Jelinek o pornografii i moralności w stanie wyjątkowym, 26- 27/2011, s. 221-237.

Płeć i filozofia (rec. książki M. Ulińskiego Kobieta i mężczyzna. Dzieje refleksji filozoficznospołecznej), 14/2003, s. 374-379.

Szczepańska-Pabiszczak B.,

Rozważania o możliwości interpretacji "po-sztuki", 5/1995, s. 157-166.

Szczukiewicz P.,

W poszukiwaniu tożsamości (rec. książki S. Mulhalla i A. Swifta Liberals and Comunitarians), 9/1998, s. 215-217.

Szelegieniec P.,

Gospodarka planowa w ujeniu Michała Kaleckiego, 34/2015, s. 51-66.

Szlinder M.,

Dochód podstawowy z perpektywy ekonomii politycznej Michała Kaleckiego, 30-31/2013, s. 87-106.

Szocik K.,

Radykalna krytyka Kościoła w filozofii Hegla jako wyraz obrony etycznej i intelektualnej autonomii jednostki, 29/2013, s. 229-246.

Szotek B.,

W stronę polskiej filozofii drugiej połowy XX wieku (rec. książki Cz. Głombika Zapomniani krytycy, nieznani filozofowie. Rzecz o Aleksandrze Tyszyńskim i Janie

Adamskim) , 5/1995, s. 198-200.

Szubin A.,

Człowiek trzech stuleci, 30-31/2013, s. 137-154.

Szumlewicz K.,

Inspiracje marksowskie w teoriach wychowania: Antonio Gramsci, Paolo Freire, Matrtha Nussbaum i inni, 40/2018, s. 117-148.

Szwabowski O.,

Manifest liberalnej edukacji Marthy C. Nussbaum (rec. książki C. Nussbaum, Not for profit. Why democracy needs the humanities, Princeton University Press), 29/2013, s. 287-295.

Szymańska B.,

Peter Greenaway - "człowiek Renesansu"?, 12/2001, s. 251-276.

Śliwiński T.,

Religijność Kartezjusza, 17/2004, s. 93-110.

Tanalska K.,

Wyprawa po wolność z kamieniem w bucie - Cioran, 24-25/2010, s. 131-146.

Thimm A.

Demokracja, demokratyzacja, prawa człowieka, tłum. W. Krzymiński, 12/2001, s. 321-332.

Tillich P.,

Marksizm a socjalizm chrześcijański, 36/2016, s. 67-74.

Obesny kryzys, 36/2016, s. 57-66

Tittenbrun J.,

Ekonomiczny imperializm Gary'ego S. Beckera, 28/2012, s. 157-200.

KOncepcja wyzysku, 32/2014, s. 185-202.

Marksizm divisus, 39/2017, s. 151-188.

Narzucony system, (rec. książki T. Kowalika, www.polskatransformacja.pl), 24-25/2010, s. 313-319.

The Commodyfication of Human Body, 36/2016, s. 7-28.

Theory of Ownership of Labour Power, 40/2018, s. 39-60.

Tokarz M.,

Logika świadomych przekonań, 2/1992, s. 53-62.

Reguły interpretacji wadliwego komunikatu, 8/1997, s. 195-204.

Podstawowe założenia teorii metafory Lakoffa i Johnsona (recenzja książki G. Lakoffa i M. Johnsona Metafory w naszym życiu), 11/2000, s. 253-262.

Szantaż jako metoda argumentacji, 16/2004, 283-304.

Tosel A.,

Filozofia we Francji wobec globalizacji kapitalistycznej, 29/2013, s. 33-48.

Laickośc i globalizacja / cz. II/, 32/2014, s.61-86.

Mozliwość sformułowania ścisłaej idei laickości w warunkach globalizacji. Laickośc a globalizacja / cz. I / 30-31/2013, s. 9-38.

Trela G.,

Jakie państwo? (rec. książki Liberalizm a chrześcijaństwo pod red. L. Zbuckiej), 6/1995, s. 244-248.

Porcja materiału mądrościowego (rec. książki J.M. Bocheńskiego Podręcznik mądrości tego świata), 6/1995, s. 261-263

Trochimska-Kubacka B.,

O chcianych i niechcianych aporiach myśli postmodernizmu, 18/2005, s. 85-102.

Turowski M.,

Europocentryzm – technologia i ontologia kolonizacji. Kilka uwag o liberalizmie, podboju, supremacji rasowej i niewolnictwie przez pryzmat tezy o indywidualizmie posesywnym Crowforda B. Macphersona, 26-27/2011, s. 291-319.

Filozofia, dżihad, nowoczesność: humanizm i oświecenie od Francisa Bacona do Ismaila Bardhiego (i z powrotem do Joanny Rajkowskiej), 26-27/2011, s. 31-48.

Turowski T.,

Petera Singera koncepcja bioetyki, 22-23/2009, s. 161-178.

Tworak Z.,

Fallibilizm a logika, 5/1995, s. 109-126.

Logika wobec myślenia, 7/1996, s. 73-92.

Ucińska D.

Nowe Ego - fenomenologiczny Absolut, 36/2016, s. 189-205.

Udarcew S.

Michaił Bakunin: uwagi do portretu myśliciela, 30-31/2013, s. 119-136.

Uglik J.,

Hercen i Bakunin. Analiza kontekstualna, 30-31/2013, s. 195-226.

Prawosławie a katolicyzm oczyma Fiodora Dostojewskiego, 18/2005, s. 119-128.

Idealizm etyczny Johanna Gottlieba Fichtego jako wprowadzenie do filozofii negacji Michała Bakunina, 22-23/2009, s. 229-246.

Uliński M.,

Holizm etyczny i fenomenologia (rec. książki J. Lipca Koło etyczne), 19/2006, s. 244-252.

Tajemnica płci (rec. książki A. Moir, i D.Jessela Płeć mózgu), 6/1995, s. 254-260.

Urbaniak S.,

Etnogeneza i polityka. O politycznym znaczeniu początków narodu, 41/2018.Kolonialna mimesis: od "dzikiego" do proletariusza. Antropologia Michaela Taussinga w perspektywie Benjaminowskiego mesjanizmu, 37/2016, s. 99-118.

Urbański P.,

Absolut i absurd (rec. książki J. Bańki Absolut i absurd), 6/1995, s. 249-254.

Presupozycja istnienia, 8/1997, s. 147-163.

Urchs M.,

Przeciw naukowej naiwności w nowoczesnej filozofii umysłu, 16/2004, s. 207-223.

Walentowicz H.,

Aktualnośc i historycznośc mysli marksa, 41/2018, s.7-26.Program teorii krytycznej Maxa Horkheimera, 12/2001, s. 5-40

Rozum, który wymaga rezygnacji z myślenia, 14/2003, s. 125-146.

Marks, Horkheimer, Bauman, Harman. Globalizacja a problem emancypacji społecznej, 29/2013, s. 49-68.

Max Horkheimer a tradycja filozoficzna, 22-23/2009, s. 273-287.

Wierzbińska J.G.,

Qui perd gagne, czyli przegrany wygrywa. Szkic z Sartre`owskiejfenomenologii spojrzenia, 35/2016, s. 61-80.

Więckowska B.,

Neolibaralna prywatyzacja dyskursu publicznego - rodzina w obliczu przemian potransformacyjnych, 42/2019, s. 189-236.Między imperializmem narodowym a liberalizmem ekomnomicznym. "Akumulacja kapitału Róży Luksemburg i jej konteksty, 36/2016, s. 113-132.

Współczesne tendencje imperialistycznena przykładzie Ukrainy, 39/2017, s.123-136.

Więcław M.,

Jak być dobrym relatywistą?, 17/2004, s. 55-80

Ile relatywizmu? (rec. książki A. Lenartowicz-Podbielskiej Między nadmiarem a niedomiarem relatywizmu. Pytanie o transcendentalizm kulturowy), 18/2005, s. 222-224.

Co mężczyzna o genderowych koncepcjach nauki wiedzieć powinien? (notatki na marginesie literatury kobiecej), 22-23/2009, s. 137-159.

Wiktor Z.,

Istota „chińskiego marksizmu“ i „socjalizmu z chińską specyfiką“, 29/2013, s. 147-174.

Marksizm i konfucjanizm w ideologii Komunistycznej partii Chin, 42/2019, s. 109-188.

Marksizm i socjalizmw XXI wieku, 34/2016, s. 177-208.

Marksizm i socjalizm w XXI wieku, II Miedzynarodowa Konferencja Naukowa w Uniwersytecie Wuhan w Chnach, 38/2017, s.217-234.

Wilkońska J.,

Koncepcja podmiotowości w filozofii Emanuela Levinasa,14/2003, s. 147-162.

Winczewski D.,

Lenin i Clausewitz. Sztuka wojenna, 37/2016, s.227-246.

Pieniądz i zagregowany popyt w polskiej ekonomii marksistowskiej, 35/2016, s, 151-170.

 Wiśniewski T. R.,

Materializm historyczny jako teoria realizacji wolności, 29/2013, s. 105-126.

Przyczynek do zagadnienia konca filozofii, 37/2016, s. 141-148.

Witzler R.,

Nietzschego kształty przyszłości – o „wolnych duchach” i „dobrych Europejczykach”, tłum. P. Pieniążek, 15/2003, s. 271-300.

Wojewoda M.,

Pojęcie nirwany w buddyzmie tybetańskim, 22-23/2009, s. 189-202.

Wojtaszak A.,

Koncepcje federacyjne Leona Wasilewskiego, 37/2016, s. 247-264.Stanowisko Józefa Piłsudskiego wobec marksizmu w korespondencji oraz Pismach zbiorowych, 34/2015, s. 103-122.

Wojtyga L.,

Czas i przestrzeń w filozofii greckiej, 16/2004, s. 85-107.

Kłopoty z interpretacją logiki trójwartościowej Łukasiewicza jako logiki indeterminizmu, 3/1992, s. 89-100.

Wrazas I.,

Nihilizm i teoria. Panajotisa Kondylisa "deskryptywna teoria decyzji", 18/2005, s. 69-84.

Wyczyński G.,

Kształtowanie się marksistowskiej koncepcji państwa, 32/2014, s. 9-40.

Kultura popularna, kultura masowa i zagadnienie emancypacji, 37/2016. s. 173-188.

Materializm historyczny a koncepcja pól społecznych Pierre`a Bourdieu, 30-31/2013, s. 353-270.

Podmiotowość i transferowanie pojeć w badaniach nad grami wideo, 39/2017, s. 217-236.

Trudna droga do wolnosci. recenzja polemiczna ksiazki B. Jasińskiego"Po drugiej stronie zycia", 41/2018. s. 171-190.

Wyborski J.,

Friedrich Nietzsche jako odnowiciel umysłowości pierwotnej, (rec. książki Z. Kaźmierczaka, Friedrich Nietzsche jako odnowiciel umysłowości pierwotnej. Analiza w kontekście fenomenologii religii Gerardusa van der Leeuwa), 15/2003, s. 380-387.

Zabieglik S.,

Eseje ekonomiczne Davida Hume’a, 20-21/2007, s. 455-468.

Zabieglik S., Kopczyńska K.,

Psychologia ekonomiczna Davida Hume’a, 20-21/2007. Zagajewski M., Starożytna medycyna i filozofia, 16/2004,, s. 109-117.

Zając M.,

Przyczynowość stanów mentalnych, 7/1996, s. 55-72.

Załęski P.,

Społeczeństwo cywilne wobec społeczeństwa politycznego w dobie romantyzmu, 22-23/2009, s. 203-228. Załuski T., Wspólnota bez immanencji, 22-23/2009, s. 83-106. 

 Zamiara K.,

Cosię wydaje filozofom - wprowadzenie, 16/204, s. 7-10.

Czym jest lub może być koncepcja filozoficzna? Uwagi na marginesie "Ziwerząt zdenaturowanych" Mejbauma i Żukrowskiej, 16/2004, 59-70.

Dylemat: filozofia nauki czy historia nauki - w ujeciu kulturoznawczym, 8/1997, s. 51-66.

Zmiennośc kultury a przedmiotowośc ludzka, 1/1991, s.33-44.

 Zatorski T.,

Filozoficzny żart poety, 19/2006, s.15-18.

 Zbrzezny A.

Czytelnicy Marksa, czyli powrót do teorii tradycyjnej: św. Jurgen, 29/2013, s.91-104.

Społeczeństwo klasowe. Problem nierównosci i problem ich (nie)artykulacji, 37/2016, s.119-140.

 Zeidler P.,

Wyjaśnianie genetyczno-teoretyczne a praktyka eksplanacyjna w chemii organicznej, 16/2004, s.175-196.

 Ziemski P.,

Spory wokół filozofii Juliana Ochorowicza, 7/1996, s.171-186.

 Zuber R.,

Uogólnione presupozycje, asercje i kwantyfikatory, 8/1995, s. 173-194.

 Żabski E.,

Negacje w logikach probabilistycznych, 6/1995, s.95-104.

Uwagi o autonomiach logicznych, ich założeniach i rozwiązaniach, 7/1996,s. 103-108.

 Żukowski B.,

Antropologia poststrukturalna, 22-23/2009, 335-340.

 Żukrowska A.,

Dialektyka subiektywności, 1/1991, s. 3-15.

Spojrzenie na kognitywizm, 16/2004, s.197-206.

Volapük a zasada ekstensjonalności, 9/1998, s.189-196.

W strone teorii sensu, 7/1996, s. 93-102.

 Žižek S.,

Raduj sie nartodem swoim, jak sobą samym?, tłum A. Chmielewski, 10/2000, 49-98.

 

 Opracowały: Marta Bukała, Dominika Gruntkowska.


 
 
Cytat Wolność, równość, Bentham KAROL MARKS