Numery Czasopisma

Nowa Krytyka nr 9/1998

22/02/2017

Spis treści

1. Adam Chmielewski - Relatywizm protagorejski..........................................................5

2. Paweł M. Pawłowski - Augustyna Aureliusza zmaganie ze złem...............................................................31

3. Henryk Benisz - Fenomen życia w filozofii Fryderyka Nietzschego..............41

4. Stanisław Łojek - Utopia Nietzschego?.......................................................63

5. Gilles Deleuze - Filozofia Nietzschego.........................................................91

6. Jarosław Barański - Ironia jako estetyczna herezja w "Doktorze Faustusie"............................................................................................109

7. Tomasz Czakon - Dogmatyzm i polityka..................................................125

8. Maciej Kociuba - Kulturotwórcza rola przemocy w koncepcjach Rene Girarda..............................................................................................137

9. Jerzy Kochan - Wolność, wolność, wolność..........................................159

10. Henryk Hadryś - O rekonstrukcji fizyki Arystotelesa............................173

11. Aleksandra Żukrowska - Volapuk a zasada ekstensjonalności..............189

12. Tomasz Budzan - O tzw. maksymach konwersacyjnych.......................197

13. Dariusz Juruś - Proceduralizm probabilistyczny a intuicjonizm.............207

14. Piotr Szczukiewicz - W poszukiwaniu tożsamości (rec. książki S. Mulhalla i A. Swifta "Liberals and Comunitarians")....................................................218

15. Jaromir Brejdak - Człowiek kosmiczny (rec. książki J.H. Noty "Max Scheler. Der Mensch und seine Philosophie").....................................................223

16. Ewa Kochan - Sprawa tożsamości (rec. książki V. Descombesa "To samo i inne. Czterdzieści pięć lat filozofii francuskiej")..............................................227

Nowa Krytyka nr 8/1997

22/02/2017

SPIS TREŚCI

1. Ryszard Różanowski - Odradek, albo kto się boi Waltera Benjamina?..........................................................5

2. Krzysztof Matuszewski - Simulacrum autentycznej komunikacji. Zarys pornoteologii Pierre’a Klossowskiego...........................................................33

3. Krystyna Zamiara - Dylemat: filozofia nauki czy historia nauki - - w ujęciu kulturoznawczym.....................................................................................51

4. Mirosław Rutkowski - Obowiązek a motywacja..........................................67

5. Henryk Benisz - Filozofia Miłości w "Uczcie" Platona....................................85

6. Maciej Potępa - Schleiermacher a Schelling - dwie idee transcendentalizmu...............................................................................103

7. Józef Piórczyński - Bohme a Schelling...................................................125

8. Erazm Kuźma - Presupozycja w odbiorze i interpretacji dzieła literackiego...........................................................................................137

9. Max Urchs - Presupozycja istnienia.......................................................147

10. Gabriela Besler - Presupozycja w ontologii P.F. Strawsona .....................163

11. Ryszard Zuber - Uogólnione presupozycje, asercje i kwantyfikatory.......173

12. Marek Tokarz - Reguły interpretacji wadliwego komunikatu................195

13. Irena Czerwonogóra - Kilka uwag na temat statystycznej interpretacji mechaniki kwantowej.........................................................................205

14. Józef Lipiec - O wyjaśnianiu (rec. książki W. Mejbauma "Wyjaśnianie i wyjaśnienie. Zarys teorii eksplanacji")................................................215

15. Ignacy S. Fiut - Czy nowe myślenie? (rec. książki B. Vogelmanna "Nowy realizm").............................................................................................218

Nowa Krytyka nr 7/1996

22/02/2017

Spis treści

 

SPIS TREŚCI

1. Mirosław Rutkowski - Epistemologiczne przesłanki etyki Dawida Hume’a................................................................5

2. Jadwiga Mizińska - "Malowany ptak" a "Czarny ptasior". Problem negacji w literaturze.............................................................................................33

3. Mirosław Zając - Przyczynowość stanów mentalnych.................................55

4. Zbigniew Tworak - Logika wobec myślenia................................................73

5. Aleksandra Żukowska - W stronę teorii sensu. Szkic konstrukcji..............93

6. Eudeniusz Żabski - Uwagi o antynomiach logicznych, ich założeniach i rozwiązaniach....................................................................................103

7. Derek Parfit - Przeludnienie a jakość życia...............................................109

8. Pierre Klossowski - Georgesa Bataille’a tęsknota za autentycznością...................................................................................137

9. Regis Boyer - Powrót do Kirkegaarda.....................................................145

10. Henryk Benisz - Meandry estetyki Kirkegaarda...................................159

11. Piotr Ziemski - Spory wokół filozofii Juliana Ochorowicza.....................171

12. Artur Mordka - Transcendencja i sposoby jej poszukiwania w filozofii Karla Jaspersa................................................................................................187

13. Jadwiga Mizińska - Obietnica cierpienia............................................207

14. Wiesław Dyk - Recenzja książki W. Ługowskiego "Filozoficzne podstawy protobiologii".........................................................................................215

Nowa Krytyka nr 6/1995

22/02/2017

Spis

SPIS TREŚCI

1. Bogdan Banasiak - Alternatywa myśli współczesnej: byt człowieka albo byt języka..................................................................5

2. Adam Konior - Epistemologie "instrumentalistyczne" a przełom teoretyczny w nauce...................................................................................................29

3. Ewa Borowska - Marksowska analiza formacji azjatyckiej i jej filozoficzne konsekwencje. Marks jako filozof transcendentalny...................................51

4. Józef Lipiec - Zaproszenie na ucztę.........................................................67

5. Irena Czerwonogóra - Eksperyment myślowy EPR a spór o przedmiot mechaniki kwantowej............................................................................87

6. Eugeniusz Żabski - Negacje w logikach nihilistycznych...........................95

7. Paul K. Feyerabend - Przeciw metodzie.................................................105

8. Georges Bataille - Ofiarowanie, święto i zasady świata sakralnego ............179

9. Georges Bataille - Pojecie wydatkowania.................................................193

10. Georges Bataille - Sade......................................................................213

11. Ryszard Jadczak - Tomizm i słowianie (rec. książki Cz. Głombika "Tomizm czasów nadziei")...................................................................................235

12. Ignacy S. Fiut - Powrót filozofii rosyjskiej (rec. książki W. Skierbinienki "Istoria russkoj fiłosofii XI-XIX wiekow. Kurs lekcji")................................240

13. Grzegorz Trela - Jakie państwo? (rec. książki "Liberalizm a chrześcijaństwo")..................................................................................244

14. Piotr Urbański - Absolut i absurd (rec. książki J. Bańki "Absolut i absurd")...............................................................................................249

15. Maciej Uliński - Tajemnica płci (rec. książki A. Moir, D. Jessela "Płeć mózgu")..............................................................................................254

16. Grzegorz Trela - Porcja materiału mądrościowego (rec. książki J.M. Bocheńskiego "Podręcznik mądrości tego świata")...................................261

treści

Cytat Przedmiotowość wartości towarów tym się różni od Imć Pani Żwawińskiej , że nie wiadomo, gdzie ją można złapać. KAROL MARKS

Sonda

Marks: młody czy stary

zobacz wyniki