Informacje dla autorów

Wszystkie artykuły naukowe oraz recenzje przeznaczone dla Nowej Krytyki należy nadsyłać na adres mailowy czasopisma naukowego (nowakrytyka@whus.pl) lub na adres redaktora naczelnego czasopisma (jerzy_kochan@poczta.onet.pl).

Wszystkie artykuły oraz recenzje są następnie poddawane procedurze recenzowania. Procedura jest tajna dla obu stron, tj. Autor nie zna nazwiska Recenzenta, a Recenzent nie zna nazwiska Autora recenzowanego tekstu. Czas oczekiwania na publikację tekstu pozytywnie zrecenzowanego zależy jednak także od planów wydawniczych redakcji czasopisma (kwestii np. tworzenia określonych numerów tematycznych).

Ghostwriting i guest authorship

Redakcja uważa, że ghostwriting (brak ujawnienia istotnego udziału jakiejś osoby w powstawaniu publikacji) i guest authorship (dopisywanie jako współautora osoby, która miała znikomy w tym udział) to przejawy nierzetelności naukowej. Prosimy, aby teksty wielu autorów zawierały w przypisie określenie wkładu pracy poszczególnych osób. Wszyscy autorzy powinni też ujawniać źródła finansowania swoich badań.

Uznajemy przysłanie tekstu do recenzji w Nowej Krytyce za równoznaczne z deklaracją, że tekst nie został wcześniej złożony w innym czasopiśmie. Negatywny wynik procedury recenzowania (informacja o nim) zwalnia Autora/kę z tej umowy. Redakcja przyjmuje założenie, że tekst jest oryginalnym dziełem autora/ki, wcześniej nigdzie nie publikowanym (z wyjątkiem przekładów), że autor ma prawo do tekstu i nie narusza on praw osób trzecich. Takie oświadczenie składa się przy podpisywaniu umowy wydawniczej z Wydawnictwem Naukowym Uniwersytetu Szczecińskiego.

Wymogi techniczne:

1) Artykuł powinien mieć objętość w zasadzie nie większą niż 20 stron znormalizowanego wydruku i nie mniejszą niż stron 15 (odstęp 1,5; czcionka 12) a recenzje i inne drobne teksty nie większą niż 10 stron

2) W tekście można stosować pogrubienia i kursywy, ale nie podkreślenia

3) Do każdego nadsyłanego materiału należy obowiązkowo dołączyć streszczenie w języku angielskim (maksymalnie pół stronicy), słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (3-8 słów) oraz notkę o Autorze (około 5 linijek). Tekstów nie należy podpisywać. Dane autora - aby zapewnić anonimowość procedury recenzowania - powinny być załączone na osobnej stronie. Złożony tekst musi być całkowicie oryginalny. Nie może uczestniczyć w innym postępowaniu wydawniczym, bez względu na charakter wydawnictwa i język publikacji.

4) Przyjmujemy teksty zarówno w języku polskim, jak i angielskim

Cytat Istnieją całe systemy chytrze acz bezwiednie, kombinowanych złudzeń, które zabezpieczaja inteligencję polską przed zetknięciem się z istotnym, nie dającym się oszukać, światem STANISŁAW BRZOZOWSKI